Impressum

Adresa společnosti
LOG-IN CZ s. r. o.
Doubravice 106, 533 53 Pardubice

Společnost zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským
soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 17502.
DIČ: CZ 25955985

Jednatel: Ing. Roman Horák

Právní upozornění

Jakékoli použití ve formě výňatků nebo k obchodním účelům podléhá předchozímu písemnému schválení společností LOG-IN CZ s. r. o.

Ochrana dat
Pokud jsou na našich stránkách uvedeny osobní údaje (například jména, adresy nebo e-mailové adresy), jsou uváděny pokud možno na dobrovolné bázi. Nabídky nebo služby lze, pokud je to možné, využít vždy bez uvedení osobních údajů.
Upozorňujeme na to, že může přenos dat pomocí internetu (např. v rámci e-mailové komunikace) vykazovat nedostatečnou bezpečnost. Dokonalá ochrana dat před přístupem třetích osob není možná.
S využíváním kontaktních údajů zveřejněných v rámci povinného uvedení tiráže třetími osobami pro zasílání reklamních a informačních materiálů, které nebyly výslovně vyžádány, se tímto výslovně vyjadřuje nesouhlas. Provozovatelé stránek si výslovně vyhrazují právní kroky v případě nevyžádaného zasílání reklamních informací, např. ve formě spamových e-mailů.

Vyloučení odpovědnosti

Odpovědnost za obsah
Obsah našich stránek byl zpracován s největší pečlivostí. Nemůžeme však převzít odpovědnost za jejich úplnost a aktuálnost jejich obsahu. Jako poskytovatelé služeb jsme podle § 7 odst. 1 zákona o telemédiích (TMG) zodpovědní za vlastní obsahy těchto stránek podle všeobecných zákonů. Podle § 8 až 10 TMG ovšem nejsme jako poskytovatel služeb povinni monitorovat předávané nebo ukládané informace cizích osob nebo pátrat po okolnostech, které by poukazovaly na protiprávní činnost. Povinnost vymazat nebo zablokovat využívání informací podle všeobecných zákonů tímto zůstává nedotčena. Příslušná odpovědnost však připadá v úvahu až od okamžiku povědomí o konkrétním porušení zákona. V případě, že se dozvíme, že došlo k porušení zákona, budou takové obsahy neprodleně vymazány.

Odpovědnost za odkazy
Naše nabídka obsahuje odkazy na externí webové stránky třetích osob, na jejichž obsahy nemáme žádný vliv. Nemůžeme proto za tyto cizí obsahy převzít odpovědnost. Za obsahy stránek odkazů jsou vždy odpovědni příslušní poskytovatelé nebo provozovatelé stránek. Stránky odkazů byly v okamžiku propojení prověřeny z hlediska možného porušení zákonů. V okamžiku propojení nebyly identifikovány žádné protiprávní obsahy. Permanentní kontrola obsahů propojených stránek však není možná bez konkrétních záchytných bodů, týkajících se porušení zákonů. V případě, že se dozvíme, že došlo k porušení zákona, budou takové odkazy neprodleně odstraněny.

Autorské právo
Obsahy a díla na těchto stránkách, zpracované provozovatelem stránek, podléhají německému autorskému právu. Příspěvky třetích osob jsou jako takové označeny. Rozmnožování, zpracovávání a rozšiřování a jakékoli zhodnocování mimo hranice autorského práva podléhají písemnému souhlasu příslušného autora nebo zpracovatele. Stahování a kopírování těchto stránek je povoleno pouze k soukromým, nekomerčním účelům.

Provozovatelé těchto stránek se snaží vždy dodržovat autorská práva jiných osob, případně používat vlastní díla a díla nepodléhající licenci.